ارزیابی امنیتی سطح دو

70,000,000 

سامانه های نرم افزاری بین 100 الی 500 کاربر

حداکثر تعداد صفحات 50 الی 120 عدد

این بسته پیشنهادی برای سامانه های نرم افزاری بین ۱۰۰ و ۵۰۰ کاربر می باشد که دارای صفحاتی حداکثر به تعداد ۵۰ الی ۱۲۰ عدد باشند.