این بسته پیشنهادی برای سامانه های نرم افزاری بین ۱۰۰ و ۵۰۰ کاربر می باشد که دارای صفحاتی حداکثر به تعداد ۵۰ الی ۱۲۰ عدد باشند.