ISMS

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

در دنیای امروز، اطلاعات علاوه بر اینکه به عنوان یکی از منابع و دارایی های اصلی سازمان ها شناخته می شود، بلکه در حکم وسیله و ابزاری برای مدیریت اثر بخش بر سایر منابع و دارایی های سازمان (منابع مالی، نیروی انسانی وغیره ) نیز محسوب می شود و لذا از اهمیت و ارزش ویژه ای برخوردار گشته است. اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد بود که اطلاعات بتوانند در زمان مناسب، با کیفیت مطلوب و امنیت قابل قبول در اختیار افراد مناسب قرارگیرد و ارتباطات به صورت مطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد. از این رو استفاده از یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مناسب برای مدیریت موثر دارایی های اطلاعاتی سازمان الزامی به نظر می رسد.

شرکت امن پژوه نوآوران فارس با اخذ مجوز نما از سازمان فناوری اطلاعات آماده مشارکت در استقرار این نظام در ادارات و شرکت ها می باشد.