آموزش

شرکت امن پژوه نوآوران فارس در راستای تحقق اهداف خود آموزش های مختلفی را ارایه می دهد که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم:

  • آموزش های مقدماتی و پیشرفته کار با تجهیزات کنترلی و نرم افزارهای کاربردی زیمنس (Step7 – WinCC – Tia)
  • آموزش در زمینه معماری نرم افزاری های کاربردی زیمنس و آسیب پذیری های امنیتی آنها
  • آموزش در زمینه پروتکل ارتباطی زیمنس روی بستر شبکه اترنت صنعتی و شبکه سطح فیلد و آسیب پذیری های امنیتی آنها
  • کارگاه عملی از برخی کدهای رخنه ویژه حمله به سامانه های کنترل صنعتی
  • آموزش های مقدماتی و پیشرفته جهت کار با ابزارهای استاندارد تحلیل ایستا و پویای بدافزارها به همراه کارگاه های عملی
  • کارگاه عملی نحوه استفاده از ابزارهای امنیتی بومی ساخته شده توسط شرکت جهت تحلیل ترافیک اترنت صنعتی، تحلیل ترافیک فیلد، بازخوانی بلوک های حافظه کنترلر، تحلیل منطق کاری کنترلر،… جهت تحلیل بدافزارهای صنعتی خاص سامانه کنترل صنعتی زیمنس