ارزیابی امنیتی سطح یک

30,000,000 

سامانه های نرم افزاری زیر 100 کاربر

حداکثر تعداد صفحات 50 عدد

این بسته پیشنهادی برای سامانه های نرم افزاری زیر ۱۰۰ کاربر می باشد که دارای صفحاتی حداکثر به تعداد ۵۰ عدد باشند.