این بسته پیشنهادی برای سامانه های نرم افزاری زیر ۱۰۰ کاربر می باشد که دارای صفحاتی حداکثر به تعداد ۵۰ عدد باشند.